Uppdrag

Fiske, natur- och vattenvård
Restaurering av vatten- och vattennära biotoper. Nyanläggning av biotoper.

Fiskvägar och faunapassager
Vandringshinder i vattendrag. Planering, projektering, kontroll och uppföljning.

Vattenverksamhet
Anmälningar, ansökningar, samråd av vattenverksamhet. Miljö-konsekvensbeskrivningar.

Inventeringar
Naturvärdesbedömningar och biotopkarteringar.

Provfisken
Elfisken och nätprovfisken.

Provtagningar
Provtagningar av vattenkemi, plankton, fisk, bottenfauna, sediment.

Rådgivning och information
Rådgivning, planering och ansökningar.

Utredningar och planering
Fiskevårdsplaner, miljöpåverkan, dagvattendammar m.fl. områden.

Byggledning
Sakkunnig projektledning för naturvårdsprojekt och fiskvägar.


Kunder

Milva gör uppdrag åt ett flertal beställare inom både offentlig och privat sektor. Bland uppdragsgivarna finns Trafikverket, Sveriges lantbruksuniversitet (Sötvattenslaboratoriet och instutitionen för vatten och miljö), Länsstyrelsen, fiskevårdsområdesföreningar, vattenråd, Provab, Terra-Limno Gruppen, Sweco, Cowi, Peab, Svevia, Infranord m.fl.Biotopvård, återställning av flottledsrensning i
Hallerudälven, Västra Götaland.


Elfiske


Ålyngel


Dagvattendamm, Skåne.


Naturvårdsanpassad bro vid Nolån, Västra Götaland.